Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
 2. Van Bunzl Outsourcing Services BV. (“Bunzl”), gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 33054904. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.
 3. Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Bunzl  met wederpartij(en) (“afnemer”) gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan  en alle door Bunzl uitgebrachte offertes.
 4. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig, indien deze door Bunzl en afnemer  schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van  de hand gewezen.
 6. Artikel 2: Offerte/Overeenkomst
  1. Alle door Bunzl uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
 7. 2.  Een Bunzl bindende overeenkomst komt pas tot stand na Bunzl’s aanvaarding van een  order, dan wel indien Bunzl kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is  begonnen.
 8. 3. De in prospectie, prijscouranten en andere drukwerken van Bunzl verstrekte gegevens  zoals afbeeldingen, kleurstellingen, maten, gewichten e.d. gelden als een benadering  tenzij Bunzl uitdrukkelijk heeft verklaard, dat deze als een exacte opgave zijn te  beschouwen.
 9. Artikel 3: Prijzen/Betaling
  1. Alle door Bunzl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 10. 2. De door Bunzl gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden  op de datum van het aanbod.
 11. 3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,  inkoopprijzen, loonkosten, belastingtarieven, in- en uitvoerheffingen of koerswijzigingen  van vreemde valuta) van een artikel wijzigt in de periode tussen de datum van het  aanbod en de datum van levering, heeft Bunzl het recht de overeengekomen prijs  dienovereenkomstig aan te passen.
 12. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig  kalenderdagen na factuurdatum.
 13. 5. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn geschied, wanneer  de bank- of girorekening van Bunzl is gecrediteerd of bij betaling aan Bunzl per kas op de  datum van de kwitantie.
 14. 6. Zodra de in 3.4. genoemde termijn is overschreden, is afnemer in verzuim, zonder dat  daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
 15. 7. Bij verzuim is afnemer 2,0% rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd  over het volledige factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur. Afnemer is  tevens de buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd conform het tarief van de  Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 113,=. Bovendien is afnemer  aan Bunzl verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van  rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen,  die Bunzl terzake van de uitvoering van de overeenkomst met afnemer heeft moeten  maken, tenzij Bunzl als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt  veroordeeld.
 16. 8. Indien Bunzl afnemer in gebreke stelt of sommeert, raakt afnemer reeds door  overschrijding van de in 3.4. genoemde termijn in verzuim.
 17. 9. Betalingen van afnemer strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, dan  van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst  openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere  factuur.
 18. 10. Verrekening van het factuurbedrag met vorderingen op Bunzl kan slechts plaatsvinden  voor zover de vorderingen opeisbaar zijn en ofwel in rechte onherroepelijk zijn  vastgesteld ofwel door Bunzl uitdrukkelijk zijn erkend.
 19. Artikel 4: Levering
  1.  De leveringstermijn van de zaken (“artikelen”) vangt aan op de dag van de  totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt op de  dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering  van de overeenkomst relevante door afnemer te verstekken informatie is ontvangen.
 20. 2. De door Bunzl opgegeven termijnen van levering zijn nimmer aan te merken als fatale  termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding  van deze termijnen heeft afnemer niet het recht de overeenkomst  te ontbinden.
 21. 3 Bij niet tijdige levering dient Bunzl schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Bunzl  een termijn van minimaal veertien dagen te worden gegund om alsnog haar  leveringsverplichting na te komen, tenzij de redelijkheid en billijkheid onder de gegeven  omstandigheden een langere rechtvaardigen.
 22. 4 Het risico van de artikelen gaat over op de afnemer op het tijdstip van aankomst van de  artikelen op de overeengekomen plaats van afleveringen tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen.
 23. 5 Bunzl is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Iedere deellevering wordt als een  afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden  rechtsgevolgen.
 24. 6 Afnemer levert een door Bunzl vast te stellen bijdrage in de vrachtkosten indien de  transactie tussen afnemer en Bunzl een factuurbedrag betreft van minder dan € 200,=  exclusief BTW. Bunzl behoudt zich het recht voor vrachtkosten (€ 17,=) aan afnemer in rekening  te brengen indien aflevering van de artikelen plaatsvindt buiten de gebruikelijke dagen  van aflevering (“routedagen”) van Bunzl; de in dat geval door Bunzl te maken  expeditiekosten zullen door Bunzl aan afnemer worden doorberekend.
 25. 7 Indien afnemer zulks wenst, kan Bunzl artikelen op afroep voor afnemer in voorraad  houden. Voor artikelen, die om welke reden dan ook voor afnemer in voorraad gehouden  worden, zendt Bunzl ten behoeve van het aanmaken van een nieuwe voorraad van tijd  tot tijd een aanmaakbevestiging inhoudende een omschrijving van het artikel, de  hoeveelheid, de afnameprijs en de afnametermijn. Indien afnemer niet binnen vijf  werkdagen na verzending van de aanmaakbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd  tegen de aanmaak, is afnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk verplicht tot afname  daarvan binnen de in de aanmaakbevestiging genoemde termijn.
 26. 8 Alle al dan niet op verzoek van afnemer door of in opdracht van Bunzl gemaakte  ontwerpen, clichés e.d., ook als deze geheel of ten dele aan afnemer in rekening zijn of  worden gebracht, blijven eigendom van Bunzl. De kosten van ontwerpen, clichés e.d.,  gemaakt ten behoeve van een door afnemer gevraagde offerte kunnen door Bunzl aan  afnemer in rekening worden gebracht.
 27. Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
  1 De door Bunzl aan afnemer geleverde artikelen blijven eigendom van Bunzl zolang  afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde artikelen niet  heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Bunzl op afnemer  heeft wegens tekortschieten in de nakoming van andere met afnemer gesloten  overeenkomsten terzake van geleverde artikelen. Afnemer dient de door Bunzl geleverde  artikelen, zolang deze eigendom zijn van Bunzl, apart en duidelijk herkenbaar op te  slaan.
 28. 2  Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door  Bunzl geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Bunzl  is afnemer gehouden in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de  vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve  van Bunzl.
 29. 3 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bunzl  gesloten overeenkomst(en) of indien Bunzl goede gronden heeft te vrezen dat afnemer  daarin tekort zal schieten, is Bunzl bevoegd de aan afnemer geleverde artikelen terug te  nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien onder afnemer beslag  wordt gelegd, indien afnemer surséance van betaling is verleend of indien het  faillissement van afnemer is aangevraagd of uitgesproken.
 30. 4 Afnemer is jegens Bunzl aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de artikelen voor  de in 5.1 bedoelde eigendomsovergang.
 31. Artikel 6: Klachten
  1 Afnemer dient de bij hem bezorgde artikelen te keuren, Uiterlijk binnen 5 werkdagen na  ontvangst van de artikelen dienen klachten met betrekking tot de geleverde artikelen  schriftelijk aan Bunzl te worden gemeld. Indien afnemer binnen de bovengenoemde  termijn niet schriftelijk tegen de geleverde artikelen heeft geprotesteerd, geldt dat Bunzl  de overeenkomst jegens afnemer deugdelijk is nagekomen.
 32. 2 Nadat de klachten overeenkomstig 6.1 Bunzl hebben bereikt, zal Bunzl zo spoedig  mogelijk een onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht. Afnemer dient toe  te staan, dat vertegenwoordigers van Bunzl de betreffende artikelen onderzoeken. Naar  aanleiding van dit onderzoek beslist Bunzl of de klacht gegrond is. Indien de klacht  gegrond is, heeft Bunzl de keuze de artikelen te vervangen dan wel afnemer te crediteren  voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor de betreffende  artikelen. Indien Bunzl en afnemer geen overeenstemming bereiken omtrent de  gegrondheid van de klacht zal de beslissing daaromtrent worden overgelaten aan een  door partijen in gezamenlijk overleg te benoemen deskundige. Bij klachten betreffende  per verpakking geleverde artikelen geldt dat Bunzl niet verplicht kan worden de door  afnemer verschuldigde prijs voor de per verpakking geleverde artikelen te crediteren  indien het geheel of een gedeelte van de per verpakking geleverde artikelen door  afnemer is aangewend voor gebruik. De beslissing van de deskundige is bindend. De  kosten van dit deskundigenonderzoek komen voor rekening van de partij die door de  deskundige in het ongelijk wordt gesteld. Bunzl zal afnemer schriftelijk berichten, dat zij  van dit deskundigenonderzoek gebruik wenst te maken. Afnemer heeft vervolgens  gedurende een termijn van een maand het recht om zicht niettemin tot de volgens deze  voorwaarden bevoegde rechter te wenden terzake van dit geschil.
 33. 3 Retourzendingen van de geleverde artikelen is uitsluitend toegestaan indien hiervoor  uitdrukkelijk toestemming is verkregen van een daartoe bevoegde medewerker van  Bunzl.
 34. Artikel 7: Toleranties
  1 Voor de door Bunzl geleverde artikelen zijn ten aanzien van de overeengekomen  specificaties de hierna te noemen afwijkingen zowel naar boven als naar beneden,  toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in een soort, kwaliteit,  kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere dan hierna  genoemde specificaties, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijking en bij  gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.
 35. 2 Onverminderd het in dit artikel-lid gestelde geldt ten aanzien van eventuele afwijkingen in  de kleur dat Bunzl behoorlijk heeft gepresteerd, indien deze afwijkingen gering zijn. Bunzl  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het door afnemer opgeven van onjuiste  kleurennummers, indien het een opdracht betreft, waarbij een kleur moet worden  aangemaakt, die niet voorkomt in het PMS-kleurensysteem of een ander  kleurherkenningssysteem, dient afnemer de door hem gewenste kleur zo nauwkeurig  mogelijk te omschrijven. Bunzl zal in een dergelijk geval de door afnemer gewenste kleur  zoveel mogelijk benaderen. Op papier of kunststof aangeleverde kleuren kunnen, als  deze op een ander materiaal worden aangebracht een ander kleurbeeld geven waardoor  de indruk kan worden gewekt dat de kleur wordt vastgesteld dat de op het andere  materiaal aangebrachte kleur gelijk is aan het door afnemer aan Bunzl overhandigde  monster, dan wel het door afnemer kenbaar gemaakt kleurennummer.
 36. 3 Ten aanzien van de hoeveelheid geldt, dat Bunzl behoorlijk heeft gepresteerd, indien  afwijkingen in hoeveelheden niet meer bedragen dan 20% boven of beneden de  overeengekomen hoeveelheid. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk  geleverde hoeveelheid.
 37. 4 Ten aanzien van de gramgewichten, dikte, formaten e.d. geldt, dat Bunzl behoorlijk heeft  gepresteerd indien afwijkingen in bovengenoemde specificaties niet meer bedragen dan  respectievelijk 10%, 20% en 5% ten opzichte van de overeengekomen specificatie.
 38. Artikel 8:  Garantie
  1 Voor artikelen of onderdelen van artikelen, die Bunzl niet zelf vervaardigt, verleent Bunzl  slechts garantie. Indien en voorzover de toeleverancier van Bunzl aan Bunzl garantie  heeft verstrekt. Op verzoek van afnemer kan Bunzl afnemer op de hoogte stellen van de  garantiebepalingen van de toeleveranciers van Bunzl.
 39. 2 Bunzl’s aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot het vervangen van de  ondeugdelijke artikelen, dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen  gefactureerde bedrag, een en ander steeds ter keuze van Bunzl.
 40. 3 Buiten de garantie vallen in ieder geval die gebreken, die geheel of gedeeltelijk het  gevolg zijn van:
  a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
  b. normale slijtage;
  c. toepassing van enig overheidsvoorschrift  terzake van de aard van kwaliteit van de toegepaste materialen;
  d. materialen of zaken die door afnemer aan Bunzl ter bewerking zijn verstrekt;
  e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies voorzover op uitdrukkelijke instructie van afnemer toegepast;
  f. door Bunzl van derden betrokken artikelen, voorzover de derden geen garantie aan Bunzl hebben verstrekt;
  g. onvakkundig gebruik of gebruik voor enig ander doel dat gebruikelijk is.
 41. 4 Indien afnemer tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bunzl  gesloten overeenkomsten, is Bunzl met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige  garantie gehouden.
 42. 5 Het beweerdelijk niet nakomen door Bunzl van haar garantieverplichtingen ontslaat  afnemer niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit zijn overeenkomst met Bunzl.
 43. Artikel 9: Aansprakelijkheid
  1 De aansprakelijkheid van Bunzl is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven  garantieverplichtingen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bunzl.
 44. 2 Bunzl is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van  de artikelen, ten gevolge waarvan afnemer schade heeft geleden.
 45. 3 In geval van schade, veroorzaakt door een gebrek in het geleverde artikel, zal Bunzl op  verzoek van afnemer binnen een redelijke termijn de identiteit van de producent van het  artikel of van degene, die het artikel heeft geleverd, mededelen aan afnemer.
 46. 4 Bunzl is niet aansprakelijk, indien artikelen niet geschikt blijken voor het doel, waarvoor  afnemer deze heeft gekocht. Afnemer dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van  artikelen voor het doel dat hij daarmee beoogt te voren op de hoogte te stellen.
 47. 5 Afnemer vrijwaart Bunzl voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens  afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
 48. Artikel 10: Opschorting/Ontbinding
  1 Bunzl heeft, indien afnemer tekortschiet of indien Bunzl redelijkerwijs mag verwachten,  dat afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen Bunzl en afnemer  gesloten overeenkomst, het recht:
 49. van afnemer voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen;
  b. haar verplichtingen uit overeenkomsten met afnemer (tevens zijnde de aanmaak en/of verwerking van de voor levering bestemde artikelen) op te schorten;
  c. zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 50. 2 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst kan Bunzl aanspraak  maken op schadevergoeding waaronder begrepen gederfde winst.
 51. Artikel 11: Overmacht
  1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Bunzl  onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid, die nakoming van de  overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds  begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, bezetting, boycot,  blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, extreme weersomstandigheden, maatregelen  van de binnen- of buitenlandse overheid, transportmoeilijkheden en andere ernstige  storingen in het bedrijf van Bunzl, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de  overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Bunzl ter uitvoering van de  overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken.
 52. 2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht  is Bunzl gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de  overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst  geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal  zijn.
 53. Artikel 12: Diversen
  1 Bunzl behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële  eigendom, met betrekking tot geleverde artikelen en verstrekte gegevens, tekeningen,  afbeeldingen, productsamenstellingen e.d. alsmede alle andere in het kader van de  overeenkomst aan afnemer verstrekte informatie.
 54. 2 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bunzl is het  afnemer verboden de in 12.1 bedoelde artikelen en bescheiden te verveelvoudigen, aan  derden te inzage te geven of ter beschikking te stellen.
 55. 3 Indien afnemer een overeenkomst annuleert en het betreft artikelen uit het  standaardassortiment van Bunzl, is afnemer 15% van het met de overeenkomst  gemoeide netto-factuurbedrag annuleringskosten verschuldigd.
 56. 4 Annulering van overeenkomsten strekkende tot levering van niet tot het standaard- assortiment van Bunzl behorende artikelen (inclusief de naamsbedrukte artikelen) is  uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan Bunzl.
 57. 5 Behoudens tegenbewijs door afnemer, worden per fax aan afnemer verzonden  mededelingen van Bunzl geacht te zijn aangekomen bij afnemer op zodanig moment als  blijkt uit de door een faxapparaat van Bunzl geproduceerde fax-verzendbevestigingen.
 58. 6 Behoudens tegenbewijs door afnemer, gelden dossierkopieën van schriftelijke  mededelingen van Bunzl aan afnemer als bewijs, dat deze mededelingen door Bunzl aan  afnemer zijn verzonden.
 59. Artikel 13: Toepasselijk recht / Geschillen
  1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze  voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 60. 2 In alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen afnemer en Bunzl worden exclusief voorgelegd aan de competente rechter in het Arrondissement Amsterdam